Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на община Берковица, свиквам извънредно заседание на 14 януари 2020 г. /вторник/ от 16.30 часа в заседателната зала на община Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Докладна относно промяна на Решение № 1296 от Протокол №65/27.07.2018 година на Общински съвет – Берковица.

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица