Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 8 АПРИЛ 2022 ГОДИНА

Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 08 април 2022 г. /петък/, от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

1.Обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2022 година.
Докладва Димитранка Каменова – Кмет
2.Приемане на Културния и спортен календар на Община Берковица за 2022 година.
Докладва Спаска Георгиева – Заместник-кмет
3.Докладни записки
Докладват Председатели на ПК
4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.


Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 04 април 2022 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица