Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС НА 17.12.2021 г.

Община Берковица

ДО


ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет - Берковица на 17 декември 2021 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Полагане на клетва от нов общински съветник.
2.Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 година.
Докладва – Димитранка Каменова – кмет

  1. Докладни записки
    Докладват – председатели на ПК
  2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 13 декември 2021 година в стаята на Общински съвет. Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица