Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 20.09.2023 г.

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 20 септември 2023 г. (сряда), от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2022 година.
Докладва – Ангелина Андонова – Гл. експерт „Бюджет“
2.Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2022/2023 учебна година. План-програма за учебния процес през новата 2023/2024 година.
Докладва – Анета Заркова – Директор
3.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2022 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва – Флора Първанова – Директор
4.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. “Раковица” за 2022 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва – Ради Иванов – Директор
5.Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
6.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 15 септември 2023 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица