Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 09.04.2021 ГОДИНА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет – Берковица на 09 април 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2020 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

Докладва – Димитринка Йоцова – секретар

2.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иво Димитров – Управител

3.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

4.Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

5.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 05 април 2021 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                                      

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица