Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 23.04.2021 ГОДИНА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 23 април 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иво Димитров – Управител

2.Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К-Берковица“ ЕООД гр. Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение

Докладва –инж. Даниела Захариева-Управител

3.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2020 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

Докладва – Димитринка Йоцова – Секретар

5.Докладни записки.

Докладват – председатели на ПК

 

6.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 19 април 2021 година в стаята на Общински съвет.

Във връзка с писмо с Вх. № ОМД-67-00-63/239/ от 08.04.2021 г. от РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА, сесията ще се проведе при закрити врата.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 

                                                                   

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Берковица