Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28.05.2021 ГОДИНА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет – Берковица на 28 май 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Невена Григорова – Управител

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – д-р М. Павлова – Управител

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската  дейност за 2020 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Юлия Веселинова  –  Прокурист МБАЛ

  1.  Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 май 2021 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

                                                                  

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Берковица