Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 24.09.2021 ГОДИНА

logo_BerkДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 24 септември 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2020 година.
             Спаска Георгиева – Заместник-кмет на Община Берковица
2. Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2020/2021 учебна година.
            Докладва – Анета Заркова – Директор
3. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
           Докладва – Димитринка Иванова – Директор
4. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
            Докладва – Флора Първанова – Директор
5.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. Раковица за 2020 година.
             Докладва – Теодора Генова – Директор
6. Докладни записки
             Докладват – председатели на ПК
7. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20 септември 2021 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 ДЕЯН ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Берковица