Актуални Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 27 април 2018 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Ради Иванов – Директор

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2017 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – д-р М. Павлова – Управител

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от

стопанската дейност за 2017 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Юлия Веселинова  –  Прокурист МБАЛ

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 април 2018 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица

 

ИК/MP