Актуални Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 27 юли 2018 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Информация за приключване на учебната 2017/2018 година в община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2018/2019 година.

Докладва – Минка Костова- гл. експерт „Образование”  и

Директори на училища

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2017 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Наташа Велкова – Директор

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 юли 2018 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица