Актуални Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

logo-3

 

 

 

 

 

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 25 април 2019 г. /четвъртък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на “В и К- Берковица“
ЕООД, гр.Берковица за 2018 година. Проблеми и предложения за тяхното
изпълнение.
Докладва – инж. Сергей Иванов – Управител
2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2018 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – д-р М. Павлова – Управител
3. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от
стопанската дейност за 2018 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица.
Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – Юлия Веселинова – Прокурист МБАЛ
4. Докладни записки
Докладват – председатели ПК

5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 22 април 2019 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет-Берковица