Актуални Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

logo-3

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 21 юни 2019 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни

лица с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2018 година.

 

  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

 

  1.   Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 17 юни 2019 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

                                                         

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица