Актуални Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 29 юни 2018 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Отчет за изпълнение на Бюджета на община Берковица за 2017 година.

Докладва – инж. Милчо Доцов – Кмет

  1. Отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост гр. Берковица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за

подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Михаела Маринова – Директор

  1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2017 година.
  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 25 юни 2018 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица