Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 31 юли 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Информация за приключване на учебната 2014/2015 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2015/2016 година. Докладва – гл. експерт „Образование” и Директори на училища.

2. Отчет за дейността на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата. Докладва – Петя Христова – Директор

3. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата. Докладва – Мадлена Борисова – Директор

4. Докладни записки. Докладват – председатели ПК

5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 27 юли 2015 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.