Актуални Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

1111. Отчет на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2015 година – докладва –Михаела Маринова
2. Отчет на Домашен социален патронаж за 2015 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата – докладва – Сибилия Дамянова – Директор
3. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2015 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение – докладва – д-р Малвина Павлова – Управител
4. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2015 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение – докладва – Юлия Веселинова – прокурист МБАЛ
5. Докладни записки – докладват – председатели ПК
6. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.
Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 18 април 2016 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.