Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕСТОЯЩА СЕСИЯ

111На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет – Берковица на 28 юли 2017г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

  1. Информация за приключване на учебната 2016/2017 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2017/2018 година. Докладва – Анелия Якимова – гл. експерт „Образование” и  директори на училища
  2. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.   Докладва – Наташа Велкова – Директор
  3. Докладни записки. Докладват – председатели ПК
  4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24 юли 2017 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.