Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД на първо заседание на новоизбрания Общински съвет

На основание Заповед № РД-20-91 от 02.11.2015 година на Областен управител на област Монтана и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решенията на Общинска избирателна комисия – Берковица за избиране на общински съветници, Кмет на Община и Кметове на кметства ,

УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ СЕ СВИКВА :

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Берковица, което да се проведе на 09.11. 2015 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове по чл. 32 от ЗМСМА.
2.  Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник.
3.  Избор на Председател на Общински съвет – Берковица.