Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В БЕРКОВИЦА ПРЕДЛАГА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

От края на 2020 година в община Берковица функционира “Дневен център за деца и младежи с увреждания” – гр. Берковица по проект BG05M9OP001-2.019-0019, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

“Дневен център за деца и младежи с увреждания” e форма за подкрепа на деца и младежи с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

“Дневен център за деца и младежи с увреждания” – гр. Берковица се намира в ж.к. „Изгрев“ (в сградата на бившата 5-та детска градина). Оборудването и обзавеждането на центъра е съобразено с възрастта и специфичните потребности на потребителите.

Капацитетът на услугата е 30 деца и младежи с увреждания и техните семейства, в това число и деца, настанени в резидентни услуги на територията на община Берковица. Още 60 потребители могат да посещават Центъра почасово за професионална подкрепа според необходимостта да получат логопедична, психологична и/или терапевтична помощ.

Дневният център реализира разнообразни програми, съобразени с конкретните нужди на децата и младежите и спомагащи за социалното, емоционалното, адаптивното и физическото им развитие. Стремежът на специалистите е да се създаде климат на взаимно доверие и партньорство. От най-голямо значение за детето е да се чувства спокойно, за да се постигат желаните цели. Акцентът е върху дневната грижа, която съдържа следното:

  • Подобряване физическото, интелектуалното и емоционалното състояние на децата и младежите – ползватели на услугата;
  • Прилагане на съвременни методи за спортно-оздравителни грижи, обучение и рехабилитация на базата на изготвена индивидуална оценка и план за всяко дете/младеж;
  • Информиране, консултиране и обучение на родители и близки за грижи и развиване на потенциала на децата и младежите с увреждания;
  • Психологична помощ и терапия;
  • Речево – говорна терапия;
  • Организиране на занимания по интереси на потребителите на социалната услуга;
  • Експертно-консултативна дейност;
  • Осъществяване на дейности, информиращи обществеността за социалната услуга и др.

Ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19 в голяма степен засегнаха и работата в ДЦДМУ.

Предоставянето на услугата се извършва при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и предписания на националните компетентни органи.

Специалистите провеждат само индивидуални занимания с децата и младежите, посещаващи центъра, с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

Повече информация за услугата може да получите в Общинска администрация–Берковица (ст. 215, тел. 0953/ 89145),  Дирекция „Социално подпомагане“– Берковица и на място в Дневния център (ж.к. „Изгрев“).

Плакатwatermarked-IMG_20210212_154818942

watermarked-IMG_20210212_154016323watermarked-IMG_20210212_154624962