Актуални Новини

ДНЕС БЕ УЧРЕДЕН СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Днес се проведе първо заседание на новоучредения Обществен съвет  за икономическо развитие на Община Берковица. То бе открито от кмета инж. Милчо Доцов с думите: „ Благодаря на всички, че се отзовахте на поканата. Целта на тази среща е заедно с бизнеса да търсим пътища за решаване на проблемите в общината- липса на работни места, напускане на младите хора  и задълбочаване на демографската криза.“ На заседанието присъстваха Председателят на ОбС-Берковица д-р Илиян Тимчев,  зам.-кметът г-жа Ася Велиславова и директорът на Дирекция Бюро по труда. На присъстващите представители на бизнеса бе предложена кратка анкета  с въпрос: Какво бихте направили, за да откриете нови работни места ? Общественият съвет за икономическо развитие няма да има ръководен състав и ще бъде отворен. Заседанията ми ще бъдат на 3 или 6 месеца. В хода на разговорите кметът разясни, че възможностите за разкриване на нови работни места са в няколко посоки:

          Предлагане на атрактивни общински имоти /потенциални места за създаване на бизнес/ – такива към момента са Халите, ЦДГ 5, сградата на Люба Тенева , ДДМУИ и др.

          Има възможност по програми в Бюрото по труда за разкриване на нови работни места /младежката заетост и др./

          Стимулиране на местната общност  чрез МИГ-а

Инж. Милчо Доцов изрази готовност и за публично-частни партньорства за създаване на смесени предприятие между община и бизнес. Представителите на бизнеса от своя страна предложиха на общинското ръководство намаляване на данъчната ставка за бизнеса, съставяне  на регистър с атрактивни общински имоти, както и изготвяне на архитектурен и градоустройствен план на населените места. Това са пътищата, според бизнеса за решаване на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка.

Целите, които си постави Общественият  съвет за икономическо развитие са:

– да обедини усилията на администрацията, бизнеса и местната общност за ефективно управление на икономическото развитие;

– по-активно участие на местната власт и бизнеса при планиране на дейности и общо партньорство;

– да служи като постоянна форма на диалог между местните власти и бизнеса;

– да подпомага местната власт при формиране на политиката за насърчаване на публично-частното партньорство;

Освен становища по актуални проблеми на икономическото развитие, Общественият съвет ще отправя и конкретни предложения до кмета и председателя на ОбС.