Социални дейности

Домашен социален патронаж

11Адрес: гр. Берковица,
ул. Мусала № 6А
Директор: Сибилия Дамянова
Тел: 0953/ 88003; 
eл. поща:  dsp.berk@abv.bg

1.Профил на социалната услуга: Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – приготвяне и доставка  на храна  по домовете на възрастни хора и хора с увреждания;

2.Целева група: Лица в пенсионна възраст, лица с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, деца, юноши и младежи до 18-годишна възраст с увреждания, самотно живеещи възрастни хора.

3.Капацитет: 200 потребители;

4.Година на разкриване: Социалната услуга  е разкрита 1990 г с ПМС № 117, а през 2003г. със заповед на кмета на Община Берковица е определен

като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити като общинска дейност.

  1. Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Право на тези социални услуги имат:

– Лица в пенсионна възраст.

– Лица  с намалена работоспособност  с 50% и над 50 %,  удостоверена с ЕР на ТЕЛК /НЕЛК.

-Деца с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК /НЕЛК.

– Самотно живеещи възрастни хора.

Месечната такса за ползване на социалната услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и включва реалната издръжка на едно лице.

Необходими документи:

  1. Заявление – декларация по образец
  2. Копие от документ за самоличност
  3. Медицинско удостоверение от личен лекар
  4. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /ако има такъв/

Основната дейност на Домашен социален патронаж е приготвяне и доставяне на храна – ежедневно в работен ден се предлага разнообразна топла  храна, съобразена с изискванията за рационално хранене на хората.

Социалната услуга се предоставя в гр.Берковица, с.Замфирово и с.Котеновци.