Социални дейности

Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица

88Адрес: с. Бистрилица, общ. Берковица, ул. “Живовска” 7
Директор: Иван Иванов
телефон за връзка:  0887104222
ул. „ Живовска” 7

1.Профил на социалната услуга: Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица е специализирана социална услуга, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2.Целева група: Пълнолетни лица с деменция или болест на Алцхаймер;
3.Капацитет: 55 потребители;
4.Година на разкриване на социалната услуга: Социалната услуга функционира от 1968г. като дом за възрастни хора с деменция.
Домът за пълнолетни лица с деменция е разположен в края на село Бистрилица на тихо и спокойно място.
В дома за пълнолетни лица с деменция се предоставят социални услуги по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки. Основните дейности в дома са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в ЗСУ и ППЗСУ) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности за нови интервенции за подобряване самочувствието на настанените лица.
В Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица се осигурява:
– Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и за социални контакти;
– Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
–Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
– Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
– Възстановяване на адаптивни, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологичните им особености.
Домът разполага със :
* Стаи със 3 и 4 легла, самостоятелни шкафчета за лични вещи, телевизори с кабелна във всяка стая;
* Дневна с телевизор и кабелна телевизия; просторна трапезария; стая за гости; санитарни възли;
* Голям двор с цветна градина;
Потребителите, които ползват услугите на социалното заведение, заплащат такса, която се определя съгласно тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет и представлява действителните месечни разходи за издръжката на едно лице.
5.Условия и ред за ползване на социалната услуга:
Лицата, които желаят да ползват социални услуги или техните законни представители / ако лицата са поставени под запрещение /, подават писмено, устно – на място или по телефон, включително електронен път заявление по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;
Към молбата се прилагат :
-документ за самоличност / за справка/;
-копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
-копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК.
При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи.
Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес изготвя Предварителна оценка на потребностите на лицето, заявило желание за ползване на социални услуги, с която го насочва за ползване на социални услуги;
Предварителната оценка се представя от лицето на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от него доставчик;
Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицето, препраща изготвената в Интегрираната информационна система / ИИС/ предварителна оценка, в Дирекция „Социално подпомагане” Берковица.
При липса на свободни места в ДПЛД с.Бистрилица, Дирекция „Социално подпомагане” Берковица, включва кандидат –потребителя в списъка на чакащите. ИИС генерира пореден номер на вписване в списъка на чакащите за ползване на съответната социална услуга;
При наличие на свободно място, Дирекция „Социално подпомагане” Берковица, изготвя Уведомление за насочване за ползване на социални услуги. Уведомлението се съгласува с Директора на ДПЛД с.Бистрилица, с което той потвърждава, че има налично свободно място и лицето ще бъде настанено;
Дирекция „Социално подпомагане” Берковица, препраща чрез ИИС Уведомлението за насочване за ползване на социални услуги към ДСП по настоящ адрес на лицето;
Копие на Уведомлението за насочване за ползване на социални услуги се предоставя и на лицето.
Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административно – процесуалния кодекс.
Доставчика предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби.
Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги. В социалната услуга се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на :
-ежедневни, здравни, рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятели, близки и др.
За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др. Начинът на изписване от дома е регламентиран в договора за социални услуги.

One thought on “Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица

Comments are closed.