Социални дейности

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

33Адрес: 3500 гр.Берковица
ул.Стефан Стамболов №34;
Директор Михаела Маринова
тел.0882019642
e-mail: cnstvhui@abv.bg

1.Профил на социалната услуга: Специализирана социална услуга резидентен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, установени с ЕР от ТЕЛК/ НЕЛК или ЛКК, делегирана от държавата дейност;
2. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост, установени с ЕР от ТЕЛК/ НЕЛК или ЛКК с различна степен на умствена изостаналост;
3.Капацитет: 14 потребители;
4.Година на разкриване: Социалната услуга е разкрита на 01.09.2015 година за 12 потребителя със Заповед № РД01-1253 / 11.08.2015год. на АСП, Със заповед № РД01-367 / 30.03.2016 год. на АСП капацитета е променен на 14 потребителя.
5. Условия и ред за ползване на социалната услуга:
Насочването за ползване на специализираната социална услуга се извършва по желание на лицето, което то може да заяви в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително електронен път.
Отговарящите на изискванията, според профила на социалната услуга, се настаняват в ЦНСТПЛУИ с изготвената от Дирекция „Социално подпомагане“ предварителна оценка на потребностите от социални услуги /направление/.
-Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в центъра за настаняване, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;
-Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;
– В специализираната социална услуга се изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за работа след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история и необходими превантивни мерки.
– Начинът на прекратяване ползването на социалната услуга е регламентиран в договора за социални услуги (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.)
6.Социални услуги, които се предоставят в ЦНСТПЛУИ:
За предоставянето и поддържането на среда, близка до семейната, се грижат квалифицирани служители, работещи по трудов договор и осигуряващи 24 часово наблюдение и грижи. Персоналът се състои от: медицинска сестра, социален работник, санитари, трудотерапевти, болногледачи и общ работник.
Има създаден Медико- социален съвет, който при възникнали проблеми съдейства на всеки един потребител.
Има осигурено:
•Двадесет и четири часово обслужване;
•Трудотерапевтична дейност;
•Организация на свободно време и лични контакти;
•Индивидуална програма;
•Организиран транспорт;