Социални дейности

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

55Адрес: гр.Берковица,ул.Професор Александър Фол №2, 
Ръководител: Цветко Русинов 
тел.0889210867
e-mail: cnstdu_berk@abv.bg

1.Профил на социалната услуга: ЦНСТПЛУИ е специализирана социална услуга резидентен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, установени с ЕР от ТЕЛК/ НЕЛК или ЛКК, делегирана от държавата дейност;
2.Целева група: Пълнолетни лица с умствена изостаналост, установени с ЕР от ТЕЛК/ НЕЛК или ЛКК с различна степен на умствена изостаналост, за които в момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставяне в семейството- при близки и роднини, или самостоятелен живот.
3.Капацитет: 12+2 потребители;
4.Година на разкриване: Социалната услуга е разкрита на 01.12.2015 г. като ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. От 01.06.2017г. е сменен профила на ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост.
5. Условия и ред за ползване на социалната услуга:
Насочването за ползване на специализираната социална услуга се извършва по желание на лицето, което то може да заяви в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително електронен път.
Отговарящите на изискванията, според профила на социалната услуга, се настаняват в ЦНСТПЛУИ с изготвената от Дирекция „Социално подпомагане“ предварителна оценка на потребностите от социални услуги /направление/.
-Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в центъра за настаняване, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;
-Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;
– В специализираната социална услуга се изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за работа след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история и необходими превантивни мерки.
– Начинът на прекратяване ползването на социалната услуга е регламентиран в договора за социални услуги (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.)
6.Социални услуги, които се предоставят в ЦНСТПЛУИ:
Центърът за настаняване от семеен тип е социална услуга за резидентна грижа, която предоставя жизнена среда, близка до семейната. Неговата цел е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване.
Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребностите на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:
-Здравни;
-Трудотерапия;
-Социално включване;
-Подкрепа за трудова заетост, осигуряване на информация, консултация;
-Посредничество и подкрепа;
-Отдих и осмисляне на свободното време;
-Усвояване на умения за самостоятелен живот;
-Участие в живота на общността;
-Работа с близки и роднини;

One thought on “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Comments are closed.