Социални дейности

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

44Адрес: гр. Берковица, 3500
ул. “Стефан Стамболов” 32
Директор: Ради Иванов
Тел. директор: 0953/88619; 0882720523
Тел. счетоводство: 0953/88049
Тел. медицинска служба: 0953/88051
e_mail: domzastarihora@dir.bg

1. Профил на специализираната социална услуга – Дом за стари хора с отделение за лежащо болни град Берковица е специализирана институция за предоставяне на социални услуги – делегирана от държавата дейност.
2. Целева група: Дома е специализирана социална услуга предоставяща комплекс от социални услуги – делегирани от държавата дейност. Тук се настаняват лица навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл.68 ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.
3. Капацитет – 150 потребители;
4. Година на откриване – 1979 година;
5.Условия и ред за ползване на социалната услуга:
В Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – град Берковица се приемат лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности, нямат близки, които да се грижат за тях и са изчерпани възможностите за ползване на услуги в общността.
-Насочването за ползване на специализираната социална услуга се извършва по желание на лицето, което то може да заяви в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително електронен път.
-Отговарящите на изискванията, според профила на социалната услуга, заявяват желанието си да ползват социалната услугата ДСХ с ОЛБ с изготвена от Дирекция „Социално подпомагане“ предварителна оценка на потребностите от социални услуги /направление/.
-Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома за стари хора, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;
-Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;
– В специализираната социална услуга се изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа. За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история и необходими превантивни мерки.
– Начинът на прекратяване ползването на социалната услуга е регламентиран в договора за социални услуги (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.)
6. Социални услуги, които се предоставят в ДСХ с ОЛБ:
Специализираната институция за предоставяне на социални услуги е предназначена да осигури битово обслужване и да съдейства за получаване на ежедневни, здравни и образователни грижи на старите хора, да създаде условия за пълноценна социална интеграция и поддържане на тяхната активност с терапевтично-трудови мероприятия и рехабилитационни дейности.
Домът предоставя на потребителите следните социални услуги:
– Приготвяне и доставяне на храна, включително диетична и избор на меню. Хранене на тежко болните и на тези, които не могат да се хранят сами.
-Поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения обитавани от обслужвания. Изпиране и гладене на личното бельо и постеления инвентар. Преобличане на трудно подвижните и лежащо болните.
– Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване.
– Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в Дома и извън него. Главна цел на ръководството е създаване на условия, гарантиращи равноправното положение на потребителите на социални услуги и осигуряване на благоприятен микроклимат в съответствие с техните желания и способности; зачитане на личното достойнство; убежденията; потребностите; правото им да вземат решения, засягащи качеството на техния живот.
– Битови услуги – закупуване на трайни хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост.
– Провеждане на активна профилактика и лечение, рехабилитационни мероприятия, стоматологично и денонощно медицинско обслужване.
– Организиране и провеждане на занимателна и терапевтично – трудова дейност с подходящи форми, съобразно психо – физическото състояние и възможностите на старите хора. За целта в началото на всяка календарна година директорът утвърждава годишен и месечни планове за работа с домуващите, включващи мероприятия с развлекателен, занимателен и образователен характер – четене на книги, вестници и списания; честване на рождени и имени дни, религиозни и национални празници, екскурзии, излети и разходки с опознавателна и лечебна цел, ежемесечни тържества в салона на Дома с външни литературно-музикални програми, театрални постановки, срещи с хора от пенсионерски клубове, партита.
– Осигуряване на достъп до информация.
– Осигуряване на възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятели и с други лица.

One thought on “Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

Comments are closed.