Архив

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Берковица за 12+2 деца в УПИ ІV-344, кв. 68 по плана на гр. Берковица” Договор N 12/321/01099/03.10.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г

Предмет на възлагането на обществена поръчка за услуга, чрез публична покана, е: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Берковица за 12+2 деца в УПИ ІV-344, кв. 68 по плана на гр. Берковица” Договор  N 12/321/01099/03.10.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 Стойността на услугата предмет на обществената поръчка, се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в Ценовата оферта.

 Максималната прогнозна стойност на предмета на поръчката е 39 906,00 (тридесет и девет хиляди деветстотин и шест) лева без ДДС, която цена е максимално допустима за офериране.

 

Публична Покана

1. Условия и указания за участие

2. Оферта – Образец 1

3. Административни сведения – Образец 2

4. Декларация – Образец 3

5. Декларация – Образец 4

6. Декларация – Образец 5-11

7. Количествени сметки

8. Договор – Образец 12

Вашият коментар