Актуални Новини

„ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО”

ИНТЕРВЮ С ВИКТОРИЯ НЕДКОВА,  ДИРЕКТОР НА 2.ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – БЕРКОВИЦА И РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ,

ДОГОВОР № БС-33. 12 – 2 – 020

 

1.КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА „ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО”, КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ?

Проектът „ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО” е финансиран от Центъра за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и има за цел създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социалното интегриране на децата от етнически произход и техните семейства.

Основните цели, които си поставяме, изпълнявайки този проект, са обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна среда и съхраняване и развитие на културната им идентичност.

 

2.      Коя е основната идея на проекта?

Основна иновативна идея на проекта е обучението в дух на толерантност и недискриминация в училището чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Идеята се осъществи чрез обособяване на смесени групи, включващи деца  от различни етноси, които участват в изпълнението на дейностите по проекта. Така децата от различен етнически произход се опознават един друг.

3.      Кои са основните дейности, които се изпълняват по проекта?

Дейностите са  насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в интеграционна мултикултурна среда. Обособена е ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ и ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ /за ППГ/, с които се цели да се подобри  социалната адаптация в условията на мултиетническа среда, спомагаща за развиване на чувството за успех на ученика.

Други дейности по проекта, позиционирани в Консултативен кабинет (на територията на училището), са свързани с провеждане на разяснителни, информационни и мотивационни срещи с учениците и техните родители. В рамките на обучителни сесии, относно ползите от  обучението,  се решава основен проблем чрез осъществяване на форми за ефективна работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище.

Дейността „Обучения на учители, работещи в мултикултурна среда с включен компонент „Интеркултурна компетентност” е  обезпечена от университетски преподаватели. Целта на обученията е подобряване на процеса на взаимодействие между педагозите и учениците от етнически произход при отчитане на особеностите на социокултурния им произход.

За подсигуряване присъствието на децата в училище и участието им в дейностите по проекта е заложена дейност свързана с транспортирането им от  квартал ‘’Раковица” до училището.

4.      Кои са целевите групи, обхвнати от проекта?

Целевите групи, обхванати от проекта, включват ромски и български деца на възраст от 5 до 14 години, ромски семейства и педагогически специалисти.