Актуални Новини

„ЕДНАКВИ МЕЧТИ, ЕДНАКВИ УСПЕХИ“

Второ основно училище „Христо Смирненски“ и екипът по проект „Еднакви мечти, еднакви успехи“ към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ успешно подписаха  договор за дейностите по проекта.

Проектът е насочен към развиване на дейности, гарантиращи равен достъп до качествено образование за децата и учениците. Основната му цел е свързана със създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за подобряване на образователното и социално интегриране на деца и ученици от етнически малцинства. С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:

  • Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците;
  • Съхраняване и развитие на културната идентичност;
  • Утвърждаване на интеркултурно образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.