Актуални Новини

ЖИВЕЕЩИТЕ В БЛОКОВЕ 13, 14 И 14А В Ж.К ИЗГРЕВ СА ГОРДИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА СГРАДА

IMG-1264a11d91b3a789a87b37ce99b7eb24-VНа 17 април се проведе още една церемония по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр. Берковица,  ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А“, реализиран в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в IMG-1a5034a1d914f04eff0f1499cd237062-Vпериферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Официални гости днес на събитието бяха зам.-кметът Радослав Найденов, представители на фирмата изпълнител „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представители на сдружението на собствениците и екипът по управление на проекта. В приветствието си към присъстващите зам.-кметът Радослав Найденов благодари на сдружението на собствениците за адекватните и бързи действия при подаването на документи за реализиране на проекта, за разбирането им и доверието, което са гласували на общината. Той благодари и на фирмата изпълнител на проекта „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, благодарение на която проектът приключи успешно.  Специални благодарности г-н Найденов изказа и на екипа по проекта с ръководител инж. Мая Горанова.

От името на Сдружението на собствениците „Изгрев 14 – гр. Берковица“ председателят г-жа Филонка Горанова връчи благодарствени писма до кмета на общината инж. Милчо Доцов, до управителя на фирма „Алфасистинженеринг“ ООД  и до екипа на управление на проекта. В тях се казва, че „резултатите се реализират благодарение на професионализма и отговорността на всички институции, ангажирани в спечеления от Община Берковица проект.“ Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.

Община Берковица изпълнява проекта като доверител на Сдружението на собствениците „Изгрев 14 – гр. Берковица“, съгласно подписан договор между страните.

Многофамилната жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к Изгрев бл. 13, 14 и 14А е обновена по проект, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, където Община Берковица е конкретен бенефициент.

Сградата представлява свързано застрояване от 3 блока – бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А. Блок Победа 13 е с 4 жилищни етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж – гаражи и последен етаж – сушилни. В сутерена са разположени мазета и общи помещения. Блок 14 е с 4 жилищни етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж – гаражи и последен етаж – сушилни. В сутерена са разположени мазета и общи помещения. Блок 14А е с 5 жилищни етажа, 2 апартамента на етаж, общо 10 апартамента. Приземен етаж – гаражи и последен етаж – сушилни. В блок 14А има асансьор.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

По проекта са изпълнени следните дейности:

         Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ДЗЗД „ДОМИНУС ИНЖЕНЕРИНГ“, който включваше следните строително – монтажни работи:

  • Извършена изолация на покрив.
  • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
  • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
  • Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Стойността на договора с фирма ДЗЗД „ДОМИНУС ИНЖЕНЕРИНГ“ за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 633 645.16 лв. без ДДС.

         Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.

         Дейности по организация и управление на проекта

         Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А са:

         Достигане на енергопотребление „В“ ;

         Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 26 самостоятелни жилищни обекта (26 домакинства);

         По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица

         Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

         Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие

         Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 736 655 КWh/у – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 87,67 т/годишно.

В края на официалната част на събитието тържествено бе прерязана лентата на обновената сграда.