Актуални Новини

ЖИВЕЕЩИТЕ В БЛОКОВЕ 25 И 35 НА УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ СА ГОРДИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА СГРАДА

IMG_20190417_133520Днес се състоя церемонията по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда“, намираща се в гр. Берковица, ул.“Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35, реализиран в рамките на проект с № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С02 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна 57267606_2063222950637528_101010140378955776_nпрограма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, ще се проведат церемонии за откриване на следните обекти. Официални гости на събитието бяха зам.-кметът Радослав Найденов, представители на фирмата изпълнител ДЗЗД „БИЛДКОМ-ПРО“, представители на сдружението на собствениците  и екипът по управление на проекта. В приветствието си към присъстващите зам.-кметът Радослав Найденов благодари на сдружението на собствениците за адекватните и бързи действия при подаването на документи за реализиране на проекта, за разбирането им и доверието, което са гласували на общината. Той благодари и на фирмата изпълнител на проекта ДЗЗД „БИЛДКОМ-ПРО“, благодарение на която проектът приключи успешно. Специални благодарности г-н Найденов изказа и на екипа по проекта с ръководител инж. Мая Горанова.

Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г

Община Берковица изпълнява проекта като доверител на Сдружение на собствениците „Александровска 27 – Ален мак 35 гр. Берковица“,, съгласно подписан договор между страните.

Сградата се състои от три входа – бл. 25, вход А и вход Б и бл. Ален мак 35. Бл. 25, Вход А е с 4 етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Последен етаж – тавански стаи. Бл. 25, Вход Б е с 4 етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Последен етаж–тавански стаи. Бл. „Ален мак“ 35 е с 4 етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж–гаражи, в сутерена са разположени мазета и общи помещения.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

По проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ДЗЗД БИЛДКОМ-ПРО, който включваше следните строително – монтажни работи:
 • Извършена изолация на покрив.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
 • Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

 Стойността на договора с фирма ДЗЗД „БИЛДКОМ-ПРО“ за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 447 100.00 лв. без ДДС.

 • Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21;
 • Дейности по организация и управление на проекта;
 • Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД;

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35 са: 

 • Достигане на енергопотребление „В“ ;
 • Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 24 самостоятелни жилищни обекта (24 домакинства);
 • По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица;
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 565 556 КWh/у – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 81,44 т/годишно.

 

В края на церемонията бе прерязана лентата на обновената сграда.