Община Берковица

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА ПЕТГОДИШНИТЕ

11122Община Берковица напомня, че съгласно промените в действащия Закон за народната просвета, подготовката на децата за училище е задължителна  в годината, в която детето навършва петгодишна възраст. Родителите, които още на са записали децата си, могат да подадат заявления за приемане в подготвителните групи в детските градини и училищата.
Въвеждането на двегодишна подготовка преди постъпване в първи клас допринася за намаляване на необхванатите и отпадащи от училище деца, както и за тяхната социализация.
Закона предвижда сериозни глоби за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и училищата за времето през което подлежат на задължително обучение.
Комисия за контрол на задължителното обучение до 16 годишна възраст, назначена със Заповед на Кмета на Община Берковица извършва периодични проверки във връзка със спазването разпоредбите на Закона за народната просвета.