Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“

На 26.07.2019 г. от 15:00 часа в Хотел „Гелов“ – Берковица ще се проведе заключителна конференция по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (“Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Project no. 16.4.2.056, e-MS code ROBG 163) по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Приоритетна ос 4. „Квалифициран и приобщаващ регион”. Партньори по проекта са: Сдружение “Рома – Берк”, Община Берковица, Университета в Крайова, Румъния. Обща стойност на проекта: 165 143,60 Евро. В заключителната конференция ще се включат 20 представители от област Монтана (членовете на екипа за управление на проекта, представители от област Монтана,  представители на партньорските организации, НПО от региона, журналисти, представители на целевата група и граждани) и 20 участници от град Крайова, Румъния (членовете на екипа, представители на партньорската организация, НПО, участници в обученията по проекта). Основната цел на провеждането на заключителната конференция по проекта е да се информират участниците и местната общност за реализираните дейности по проекта и да се популяризират постигнатите резултати от изпълнението на проекта: постигнати цели, добри практики, изводи за бъдещи проекти, ролята на партньорите и т.н.