Актуални Новини, Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „JOYRIDE – OБЩИ РЕСУРСИ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

pres

 

 

Община Берковица проведе заключителна пресконференция по проект

„JOYRIDE – Oбщи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, 

ПО 2  „Зелен регион“

         Община Берковица проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнените дейности по проект „JOYRIDE – Oбщи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -България 2014-2020 г. Събитието се състоя на 09.03.2020г. в заседателната зала на общината.

Ръководителят г-жа Биляна Стаменова представи основната цел на проекта, която е да се идентифицира, оценява и насърчава местния туристически потенциал на всеки от партньорите по проекта, да се установи мрежа за трансгранично туристическо сътрудничество между съществуващите туристически информационни центрове, да се обучават административните структури на всеки от участващите партньори и местните представители на бизнеса, свързани с туризма (хотели, ресторанти, туристически агенции, местни водачи), което да доведе до подобряване качеството на живот на местното население. Тя подчерта, че всички дейности са реализирани успешно и акцентира върху постигнатите резултати.

Във връзка с разработването на Стратегия JOYRIDE за устойчив туризъм, в рамките на проекта, се проведоха проучвателни учебни посещения в Румъния и   България. Анализиран бе туристическият потенциал на трансграничния регион. За популяризиране на природното и културно наследство в района и околностите на Община Берковица бяха описани туристически пътеки JOYRIDE, подчерта ръководителят на проекта г-жа Стаменова.

Общинската администрация в Банеаса и Община Берковица успешно организираха и проведоха местни ECO-Ranger лагери за експерти по свободния туризъм като журналисти и пътни блогъри/пътуващи на свободна практика и туроператори.

На събитието присъстваха представители на туристическите информационни центрове, екипът по проекта, общински експерти, медии.

Проект „JOYRIDE – Oбщи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ                        № 100718/05.09.2018 г., се реализира с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 506 313,73 евро, от които:

430 366,65 евро от Европейския фонд за регионално развитие;

75 947,08 евро национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, от които:

2 047,70 евро собствен принос на бенефициента;

4 432,00 евро недопустими разходи.

Срок на проекта: 14.09.2018  – 13.03.2020 г.

Водещ бенефициент е община Банеаса, окръг Констанца, Румъния. Партньори по проекта са община Аджиджа, окръг Констанца, Румъния, община  Шабла, област Добрич, Община Берковица, област Монтана.

Проект: JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., проектен код ROBG-338, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица.

DSC_0915