Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНИТЕ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

IMG_89762013На 28.10.2014 г. в конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” в град Вършец се състоя заключителната пресконференция за представяне пред обществеността на постигнатите резултати по проект No BG161PO001/3.2 – 02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”.
На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, секретарят на общината инж. Даниела Тодорова, зам. кметът на община Берковица Радослав Найденов, общински съветници, екипът по проекта, представители на регионални и местни медии, представители на общинските администрации на общините – партньори, хотелиери.

закл.прескИзпълнителят на основната дейност „Рекламни и маркетингови даености”, както и дейностите за информация и публичност в рамките на проекта ДЗЗД „Моби-2 Експрес” беше представен от г-н Найден Николов, управител на фирма „Моби 2”
Проектът е финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.
Общата стойност на проекта е 431 240 лева по договор, като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 95 % и 5 % е финансовото съучастие на трите партньорски общини – Вършец, Берковица и Годеч.
След проведени тръжни процедури стойността на проекта се редуцира до 320 048,43 лева.
Схемата се основава на принципите на партньорство и регионален подход, като за целите на формиране на общ туристически район са формирани партньорства между минимум 3 общини със сходни туристически характеристики.
Бяха отчетени постигнатите резултати по основните дейности от проекта: Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район на територията на трите общини; Рекламни и маркетингови дейности; Участие в международни и национални туристически изложения; Изследване въздействието на маркетинговите и рекламни дейности; Експедиентско пътуване на туроператори и журналисти; Организиране на туристически форум.
Очакваните резултати от реализирането на проектните дейности са:

 Нарастване на информираността на туристите в резултат на реализирания маркетинг на туристическия продукт;
 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат на реализирания маркетинг на туристическия продукт.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.