Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – ЦДГ „ЗВЪНЧЕ, ГРАД БЕРКОВИЦА”

ЛогаМаяГIMG_2942На 22 януари 2019 год. от 11:00 часа в Заседателна зала на Община Берковица се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, град Берковица” по административен договор за БФП № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0061-С02 и № РД-02-37-43/01.09.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.     

Официални гости на събитието бяха Ася Велиславова – Зам.кмет на Община Берковица, Радослав Найденов – Зам.кмет на община Берковица, Биляна Тодорова – Зам.кмет на община Берковица, Анелия Якимова – Директор на ДГ „Звънче“, Мая Димитрова и Горан Беремлийски от Областен Информационен център Монтана, както и представители на изпълнителите – „Интерход“ ЕООД и ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“. На пресконференцията присъстваха представители на медии, общинска администрация Берковица,  граждани и екипът за управление на проекта. Ръководителят на проекта – инж. Мая Горанова запозна присъстващите с целите на проекта, с изпълнените дейности, както и с постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Главната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

С реализацията на проекта са внедрени следните енергоспестяващи мерки: В1 – топлинно изолиране на външни сети, В2 – подмяна на дограма, В 3 – топлинно изолиране на покрив, С1 – подмяна на отоплителна инсталация, С2 – инсталиране на слънчева система и С3 – подмяна на осветлението, чрез които сградата постига енергиен клас на енергопотребление „В“. Проектирана и изградена достъпна среда в съответствие с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.  Изпълнени са всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата, както и съпътстващите строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

Общата стойност на проекта е 453 086.30 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 385 123.36 лева и Национално финансиране сума в размер: 67 962.94 лева.

Продължителността на проекта е 22 месеца.

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, град Берковица, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.