Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

IMG_4032В  Берковица  се проведе заключителна пресконференция по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (“Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Project no. 16.4.2.056, e-MS code ROBG 163) по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Приоритетна ос 4. „Квалифициран и приобщаващ регион”. Партньори по проекта са: Сдружение “Рома – Берк”, Община Берковица, Университета в Крайова, Румъния. Обща стойност на проекта: 165 143,60 Евро. В заключителната конференция  се IMG_4034включиха  представители от Oбласт Монтана (членовете на екипа за управление на проекта, представители на партньорските организации, НПО от региона, журналисти, представители на целевата група и граждани) и  участници от град Крайова, Румъния (членовете на екипа, представители на партньорската организация, НПО, участници в обученията по проекта). Основната цел на провеждането на заключителната конференция по проекта е да се информират участниците и местната общност за реализираните дейности по проекта и да се популяризират постигнатите резултати от изпълнението на проекта: постигнати цели, добри практики, изводи за бъдещи проекти, ролята на партньорите и т.н.