Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЛогаМаяГIMG_5308
На 2 декември 2019 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и рег. №РД-02-37-159 от 13.12.2017 г., сключен между Община Берковица и МРВБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица

На пресконференцията присъстваха г-жа Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, г-жа Гергана Антонова, служители на Общинска администрация Берковица, представител на фирмата-изпълнител и представители на медиите.

Координаторът на проекта Паулина Харалампиева представи целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстваща услуга в общността чрез изграждане на нов дневен център за деца с увреждания чрез преустройство, реконструкция, ремонт и оборудване на съществуващи помещения в сграда на бивша ЦДГ №5 и създаване на условия за оказване на подкрепа на 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги и техните семейства. Целта е постигната чрез следните дейности: осъществяване преустройство, реконструкция и ремонтни дейности на сградата, в която ще бъде предоставяна социалната услуга; изграждане и оборудване за достъпност на средата вкл. дворните пространства, обзавеждане и оборудване на помещенията в Дневния център; осигуряване на информираност и публичност и управление на проекта.

Общата стойност на проекта е 425 000.00 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 361 250.00 лева, а национално съфинансиране възлиза на 63 750.00 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г.