Актуални Новини, Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

00011

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP001-2.002-0043-C01/08.03.2020 г.

ПРОЕКТ

„Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр.Берковица“

Бенефициент – Община Берковица

Партньор по проекта – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

заключителна пресконференцияНа 13 август 2020 год. от 13:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект BG16RFOP001-2.002-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони-2“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица. Партньор по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

На пресконференцията присъства Кмета на Община Берковица, представители на РС „ПБЗН“ гр. Берковица и РД „ПБЗН“ гр. Монтана, служители на общинска администрация Берковица, представители на фирмите-изпълнители на дейностите по проекта и медиите. С помощта на мултимедийна презентация инж. Мая Горанова – Ръководител на проекта представи целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

С изпълнението на проекта е постигнат енергиен клас „А“ на сградата и са изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покрив, подмяна на дограма, подмяна на нафтов котел и ВОИ инсталация, оптимизация на осветителната система – монтаж на светодиодни осветители.

Главната цел на проекта е да се осигури модерна и ефективна публична инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на сградa на държавната и общинска администрация в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Общата стойност на проекта е 682 229.49 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 579 895.08 лева, а национално съфинансиране възлиза на 102 334.41 лв.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

заключителна пресконференция1