Актуални Новини, Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Презентация на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

На 10 юни 2022 год. от 11:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4 в Заседателна зала, се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-3.002-0042 „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-3.002-0042-C01 и № РД-02-37-64/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за Професионалните училища в Република България” се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
На пресконференцията присъстваха Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Христина Христова – Директор на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица, арх. Мариян Денев – представител на „Техно – Енерджи“ ООД, изпълняваща инженеринг на обекта, служители на Лесотехническа гимназия и на Общинска администрация – Берковица, представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация координатора по проекта представи целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
По проекта са изпълнени следните СМР:
За внедряване на ЕСМ:
– Мярка В1- Смяна дървена дограма с алуминиева дограма
– Мярка В2 -Топлинна изолация на външни стени
– Мярка B3 – Топлинна изолация на покрив
– Мярка C1 – Ремонт осветителна инсталация.
– Мярка C2 – Ремонт отоплителна инсталация
– Мярка C3 – ЕСМ по прибори за измерване,контрол и управление
– Мярка С4 – Подмяна котел с нов
– Възстановяване и осъвременяване на мълниезащитната и заземителна инсталация
Ремонтни дейности:
– Ремонт на покрив – подмяна на керемидите и улуците. Подмяна на всички компроментирани елементи на покривното покритие;
– Осигуряване на достъп между основен корпус и източно крило;
– Подмяна на вратите на всички класни стаи;
– Подмяна на ВиК инсталация;
– Подмяна на ел. инсталацията на сграда в т.ч. нови ел. табла и ГРТ;
– Ремонт и изграждане на санитарни възли за хора с увреждания;
– Достъпна среда за хора с увреждания.

По проекта е доставено следното оборудване:

  1. Шлосерски маси –2 бр., с цел обособяване на индивидуално работно място на всеки ученик;
  2. Комплект инструменти с количка – 1 брой;
  3. Уред за измерване на сходимост – 1 брой;
  4. Комплект инструменти за фрезоване на гнезда на клапани (10 части) – 1 брой;
  5. Комплект машина за монтаж и демонтаж на гуми, машина за баланс на гуми и компресор – 1 брой.

Главна цел на проекта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица.
Общата стойност на проекта е 1 299 929,72 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер 1 104 940,27 лева и Национално финансиране сума в размер 194 989,45 лева.
Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.