Актуални Новини, Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

На 27 септември 2023 г., от 11:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4 – Заседателна зала, се състоя заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0019-C02 и вх. № 260/23.06.2020г., сключен с Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. по процедура BG05M9OP001-2.019 “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи – ЕТАП 2 – представяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
На пресконференцията присъстваха Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Ваньо Андреев – Директор Дирекция за социално подпомагане – Берковица, Цветелина Шейнова – Началник отдел „Закрила на детето“, ръководители и служители на социални услуги, граждани, служители на Общинска администрация – Берковица и представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация ръководителя на проекта Галя Георгиева представи целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
Главната цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.
Целевата група, обхваната в проекта включва 30 деца и младежи с увреждания и техните семейства, в това число и деца, настанени в резидентни услуги на територията на община Берковица. Оказана е професионална подкрепа и на още потребители, които посещават Центъра почасово, според необходимостта да получат логопедична, психологична и/или терапевтична помощ.
Общата стойност на проекта е 864 450,57 лева, от които 734 782,98 лв. европейско и 129 667,59 лв. национално финансиране.
Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност.

Този документ е създаден в рамките на проект „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.