Актуални Новини, Община Берковица

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА”

opak2_logo111Във връзка с реализиране на дейности по проект „Общинска администрация Берковица – съвременна и компетентна“ по Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 на 10 май 2014 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица ще се проведе заключителна пресконференция.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.