Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОВИЩАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА“

opak2_logoIMG_1831На 28.05 2015 година в заседателната зала на Общинска администрация- Берковица  се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация – Берковица“. Проектът се изпълнява от Община Берковица по Договор № М 13-22-58/18.08.2014 година и се финансира по Оперативна програма“Административен капацитет“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 89 745.50 лв.

Екипът по управление на проекта представи извършените дейности и постигнатите резултати от изпълнението му. Проектът по ОП „Административен капацитет“  има за цел да подобри функционирането на администрацията и да повиши квалификацията на по-голям брой служители, чрез обучения за прилагане на IMG_1832европейски стандарти в администрацията. В рамките на проекта, чрез изнесени обучения по ключови компетентности, бяха обучени 95 служители, които получиха сертификати.
Чрез придобитите знания и умения в резултат на изпълнението на настоящия проект, администрацията на  Община Берковица ще повиши качественото на обслужване на гражданите и бизнеса и качеството на предоставяните услуги.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.