Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122barIMG_2366На 18 юни 2015 г. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе заключителна пресконференция  в рамките на проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-03/2013/009 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. На срещата бе отчетено изпълнение на дейностите по проекта, както и на постигнатите резултати.

Проекта се изпълнява от община Берковица и се финансира от  Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, в рамките на приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013.
18 месеца бе времетраенето на проекта, а стойността му в размер на 195 360 лева. Община Берковица успешно приключи всички предвидени дейности и мероприятия по проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица“. Чрез ИПГВР на гр. Берковица бяха анализирани и адресирани основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-икономически аспект, като бе приложена реалистична стратегическа рамка, която да предложи адекватни мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на растеж на развитие.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.