Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

111Logo-OPR4RПроектът „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” е по процедура за директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ

„ Независим живот“ Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.002, Договор № BG05MOP001-2.002-0075-C001. Общата стойност на проекта е 496 846,00 лв. и продължителност 22 месеца.

IMG_8004Бенефициент е Община Берковица.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ СЪЧЕТАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОСОКА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, така че максимално да се отговори на индивидуалните нужди на потребителите;

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;

Създаване на работни места за лицата, полагащи грижи  за близките си с увреждания;

Насърчаване на равните възможности и разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността;

Прилагане на индивидуализиран подход на социална подкрепа с цел постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с увреждания.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

  1. Организация и управление на проекта;
  2. Разработване на Правила за дейността на Център за предоставяне

на услуги за социално включване в общността или в домашна

среда;

  1. Изготвяне на оценка на потребностите;
  2. Предоставяне на интегрирана социална услуга;
  3. Обучение на екипа за предоставяне на интегрирана услуга;
  4. Мотивационна и психологическа подкрепа на персонала,

предоставящ социални услуги;

  1. Осигуряване на визуализация и публичност.

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА:

В рамките на настоящия проект Община Берковица е доставчик на социална услуга за създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга за хора с увреждания. Създадени бяха условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот на лица с увреждания в подходяща и близка до семейната среда, както и възможност за подкрепа и достъп до всички социални услуги, разкрити в общността. Услугата  бе насочена към плавен преход за постигане на независимост и социална интеграция за възрастни и хора с увреждания.

ЦЕЛ НА УСЛУГАТА:

Насърчаване на равни възможности за социално включване на всяко лице с увреждания в естествена за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

Осигуряване на високо качество на живот, което да гарантира пълноценно  физическо, емоционално и интелектуално  развитие на група от обществото, намираща се в затруднено положение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Лица с различни видове трайни или частични увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот, както и самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си, да поддържат хигиената в дома си и изпитват затруднения при самообслужване;

Деца с увреждания в общността;

Семейства на деца и младежи с увреждания;

Персонал, ангажиран в социалната услуга за лица с увреждания и възрастни хора

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Подобрено качество на живот на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от Община Берковица, чрез получаване на достъп до социални услуги в общността или в домашна среда;

Предоставени качествени социални услуги в общността или в домашна среда за предотвратяване на социално изключване и създадени възможности за водене на самостоятелен живот на възрастните хора и хората със специфични нужди;

Осигурена безопасна и сигурна среда за живот, чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа  за лица с увреждания и възрастни хора.

В рамките на проекта бе извършено следното:

Подадени и обработени 163 бр. заявления от кандидати за ползване на интегрирана социална услуга в дома;

Подадени и обработени 152 бр. заявления от кандидати за социални работници, предоставящи интегрирана социална услуга в дома;

Оценени 162 бр. кандидати, подходящи за ползване на социална услуга в домашна среда;

Предоставена социална услуга в домашна среда на 101 бр. потребители;

Сключени 106 бр. трудови договори със социални работници, предоставящи социална услуга в домашна среда;

Оказана мотивационна и психологическа подкрепа както на персонала, предоставящ социалните услуги, така и на потребителите, както следва:

Извършени 106 бр. домашни посещения;

Проведени 119 бр. супервизии на социалните работници;

Направени 76 бр. психологически оценки на потребителите на услугата;

Извършени 3 бр. изследвания на тревожността на потребителите;

Изготвен 1 бр. психологически профил;

Извършени 2 бр. медиации при проблем между социални работници и потребители на услугата.

Проведени обучения на екипа за предоставяне на интегрирана социална услуга:

Въвеждащо обучение на тема „ Правила за работа в центъра за интегрирана социална услуга в дома “ – обучени 10 бр. лица и раздадени 10 бр. удостоверения на социалните работници;

Първо поддържащо обучение на тема „ Подкрепа на стари хора с деменция “ – обучени 79 бр. лица и раздадени 79 бр. сертификати;

 

Второ поддържащо обучение на тема „ Палиативни грижи, комуникация с близки и роднини на възрастни хора “ – обучени 72 бр. лица и раздадени 72 бр. сертификати.

Осигурена визуализация и публичност:

Проведени две пресконференции – за стартиране и за приключване на проекта;

Изработени и отпечатани 250 бр. информационни брошури;

Изработена информационна табела;

Изработени и разпространени 70 бр. плакати за популяризиране целите на проекта;

Изработени 45 бр. преспакета, съдържащи папка, тефтер и химикал;

Направени две публикации в местната преса;

Публикувана информация за напредъка на проекта, проведени и предстоящи събития на сайта на Общината и във вестник „Ком“ – периодично.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.