Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

123На 18.08.2017 г. в детски център „Камбанка“ гр. Берковица се проведе123321 заключителна пресконференция по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и IMG_8012обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. В продължение на две години община Берковица реализираше проекта съвместно с Първо основно училище „Никола Вапцаров”, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление на МВР IMG_8020Берковица. Координатор по проекта е Община Елбльог, Република Полша.

Официални гости на пресконференцията бяха г-жа Ася Велиславова – Зам.-кмет на община Берковица, г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на община Берковица, г-жа Д. Витанова – гл. счетоводител при Общинска администрация Берковица, г-н Георги Манойлов – заместник началник на РУ на МВР Берковица, г-жа Виктория Недкова – Директор на Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Татяна Милчова – зам. Директор на Първо основно училище „Никола Вапцаров”. Участие взеха учители и ученици, участващи в проекта от двете училища.

IMG_8027На пресконференцията бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта. Екипът по проекта раздаде брошури, които са изготвени за крайни продукти по проекта, а именно – „Учебно съдържание за безопасно движение по пътищата на учениците“ и „Наръчник с процедури за безопасно поведение при извънредни ситуации“.

В рамките на бюджета по проекта, община Берковица закупи и предаде  на партньорските институции за ползване оборудване, необходимо за ползотворна преподавателска дейност, както и теоритично и IMG_8030практическо обучение по безопасност на движението и действия при кризисни ситуации при учениците. С цел постигане на устойчивост по проекта двете училища партньори по проекта получиха по 8 броя велосипеди, по 1 комплект табла за обучение на ученици от първи до седми клас по БДП, по 1 училищна площадка за велосипед с 31 пътни знака, по 1 оборудвана чанта предназначена за обучение по оказване на първа долекарска помощ. Необходимо за качественото и ползотворно обучение, извършвано от полицейските служители в училищата на територията на град Берковица, РУ на МВР Берковица прие за ползване 2 броя лаптопи, 1 брой проектор и проекторен екран IMG_8029със статив, 1 брой зрителна тръба, пътни знаци и палки-МВР, ленти, манекен и оборудвана чанта, предназначени за обучение по оказване на първа долекарска помощ.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.