Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЛогаМаяГНа 17 август 2018 г. от 11:30 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица  се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0040 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица,  пл. „Йордан Радичков“ № 13” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0040-C01 и № РД-02-37-74/14.09.2016 г., сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а Партньор е Областна дирекция на МВР – Монтана.

IMG_1738На пресконференцията присъстваха Ася Велиславова – Зам.-кмет на Община Берковица, Радослав Найденов – Зам.кмет на Община Берковица, Биляна Тодорова – Зам. Кмет на Община Берковица, Велка Живкова – Секретар на Община Берковица, Иван Кирилов – Председател на Общински съвет Берковица, комисар Цветомил Христов  – Зам. директор на ОД на МВР Монтана, гл. инспектор Бисер Йончев, началник на РУ на МВР – Берковица, екипът за управление на проекта, представители на фирмите – изпълнители на дейности по проекта, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите.

Ръководителят на проекта инж. Мая Горанова запозна присъстващите с целите на проекта, с изпълнените дейности, както и с постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Главната цел на проекта е осигуряване на модерна и ефективна публична инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и повишаване енергийната ефективност на обществените сгради на държавната администрация в град Берковица.

С реализацията на проекта са внедрени следните енергоспестяващи мерки: Мярка В1 – подмяна на неподменената дограма; Мярка В2 – изолация на покрив; Мярка В3 – изолация на външни стени и Мярка C1 – мерки по осветление, с които е постигнат енергиен клас В на сградата на държавната администрация на РУ на МВР Берковица. Монтирана е нова мълниезащитна инсталация в съответствие с актуалните нормативни документи. Проектирана и изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение, съгласно предвидените мерки за привеждане на сградата към изискванита на Наредба № 4 / 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания.

Общата стойност на проекта е 239 646.06 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 203 699.15 лева, а национално съфинансиране възлиза на 35 946.91 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца и приключва на 14.09.2018 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г..