Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

111ProektНа 24 ноември 2015 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица ще се проведе заключителна пресконференция по проект ”Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“ съгласно договор № BG051PO001-5.2.12-0069-C0001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 ”Разкриване на социални услуги в общността”.

На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от успешното изпълнение на проекта и реализирането на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, чрез разкриване на нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания в Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 179 044,56 лева.
Продължителност 14 месеца.
Бенефициент – Община Берковица.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.