Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ProektIMG_3564На 24.11.2015 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе заключителна пресконференция по проект  ”Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица”,  финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията бяха представени постигнатите резултати по проекта пред обществеността и медии.
В резултат от реализирането на заложените дейности по проекта от 17 февруари 2015 г. в Берковица е  разкрита и предоставена нова качествена социална услуга от резидентен тип с капацитет 12+2 места, в която са изведени и  настанени 12 потребители – единадесет младежи и една девойка на възраст от 21 до 42 години. За тях е осигурена денонощна грижа  и подкрепа в среда, близка до семейната. С цел осигуряване на възможност за по-пълноценен живот с потребителите работят наети по проекта външни консултанти – психолог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт, арттерапевт, трудотерапевт, тифлопедагог, супервизор.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 Предоставяне на качествена социална услуга, гарантираща както физическо и емоционално развитие, така и социално включване на всяко дете/младеж  в естествена за него среда;
 Осигуряване на живот на децата/младежите в неинституционална среда и условия на живот, доближаващи се в максимална степен до домашния бит и семейната атмосфера;
 Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живот, чрез предоставяне на индивидуализирана  грижа и подкрепа  за всяко дете/младеж с увреждания;
 Осигурена възможност за достъп до различни видове услуги в общността – здравни, образователни, културни и други.
Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!