Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Logo-OPR4R111На 17.08.2017 г. от 11.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица ще се проведе заключителна  пресконференция по проект „Създаване на Център за предоставяне на  интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор  № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.  Бенефициент е Община Берковица.

Целта на проекта е да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

Общата стойност на проекта е 496 846,00 лева.

Проектът е с продължителност 22  месеца.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.