Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЛогаМаяГНа 16 май 2019 г. от 11:00 ч. в гр. Берковица на адрес: пл. „Йордан Радичков“ №1 зала „Камбанка“ се проведе пресконференция за приключване изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0073 Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0073-С03 и № РД-02-37-75/14.09.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент на проекта е Община Берковица с партньор по проекта Висш съдебен съвет. Официални гости на събитието бяха Биляна Тодорова – Зам.-кмет на община Берковица, инж. Димитър Шиклев – Директор на дирекция „Управление на собствеността“ при Висш съдебен съвет, Мая Димитрова и Горан Беремлийски от Областен Информационен център Монтана, както и представители на изпълнителите – „Интерход“ ЕООД и ДЗЗД „ЕКО ЕФЕКТ-21“. На пресконференцията присъстваха представители на медии, общинска администрация Берковица, граждани и екипът за управление на проекта.

Ръководителят на проекта – Ася Велиславова – Зам.-кмет на Община Берковица запозна присъстващите с целите на проекта, с изпълнените дейности, както и с постигнатите резултати от изпълнението му.

Главната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и гражданите на Община Берковица.

С реализацията на проекта са внедрени следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни сети, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, подмяна на отоплителна инсталация и подмяна на осветлението, чрез които сградата постига енергиен клас на енергопотребление „В“. Проектирана и изградена е достъпна среда в съответствие с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Монтирана и въведена в експлоатация е 1 брой асансьорна уредба с производител „ORONA“-Испания, производствен № XBG 78171 UN.  Изпълнени са всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата, както и съпътстващите строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

Общата стойност на проекта е 1 001 165.36 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 850 990.56 лева и национално финансиране – сума в размер на150 174.80 лева. Продължителността на проекта е 25 месеца.

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0073„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.