Актуални Новини, Новини, Обяви

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

22opak2_logoНа 9 септември  2014 г. се проведе финална пресконференция по проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица“, Приоритетна ос  1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ , финансиран с Договор № 13-13-59/11.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Присъстващите бяха запознати постигнатите резултати от проекта:
Подобрена работата на общинската администрация по отношение на провежданите политики.
Разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица.
 Създадена информационна база данни за надграждане и определяне на обективността на ОПР 2007-2013 година.
Създадена стратегическа база за изготвяне на ОПР 2014-2020 година.
Разработени анализи, проведени проучвания и изследвания.
Разработен ОПР на община Берковица 2014-2020 година.
Подобрени и усъвършенствани общински политики.
Повишена квалификация на служителите от общинската администрация и на структурите на гражданското общество.11
Повишена обществена информираност за ползите от проекта и помощта от Европейския Съюз.
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.